مقایسه پنل های پیامک سامانه لاین

جهت خرید هر کدام از پنل های پیامکی میتوانید به صفحه خرید پنل پیامکی مراجعه فرمایید.

امکانات بخش ارسالپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
ارسال✔️✔️✔️✔️
ارسال بر روی دکل های BTS ایرانسل✔️✔️
ایرانسل منطقه ای✔️✔️
پردازش ارسال✔️✔️✔️✔️
پیام های پیش فرض✔️✔️✔️
انتخاب پیام پیش فرض✔️✔️✔️
محاسبه هزینه✔️✔️✔️✔️
امضا جهت ارسال✔️✔️✔️
ارسال سریع✔️✔️✔️✔️
ارسال دفترچه تلفن✔️✔️✔️
ارسال bts✔️✔️
ارسال منطقه ای کشوری✔️✔️
ارسال مشاغل✔️✔️
ارسال مشاغل به تفکیک استان✔️✔️
ارسال کد پستی✔️✔️
ارسال محله ای✔️✔️
ارسال منطقه ای ایرانسل✔️✔️
ارسال رده سنی جنسیت✔️✔️
ارسال از فایل✔️✔️✔️
همراه اول با تقسیمات کشوری✔️✔️
ارسال دوباره پیام✔️✔️✔️
ارسال نظیر به نظیر✔️✔️✔️
ارسال کلمات کلیدی✔️✔️✔️
ارسال از روی نقشه✔️✔️
ارسال از بانک اختصاصی✔️✔️✔️
لیست ارسال دوره ای✔️✔️✔️
لیست ارسال دوره ای✔️✔️✔️
حذف ارسال دوره ای✔️✔️✔️
ارسال پیام صوتی✔️✔️
ارسال کدپستی جدید همراه اول✔️✔️
ارسال منطقه ای لیست سفید✔️✔️
ارسال ایمیل✔️✔️✔️
ارسال دستی ایمیل✔️✔️✔️
ارسال ایمیل دفترچه تلفن✔️✔️✔️
ارسال ایمیل از فایل✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی

امکانات بخش گزارشات ارسالپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
گزارش ارسال سیستمی✔️✔️✔️✔️
گزارش ارسال✔️✔️✔️✔️
گرفتن خروجی ارسال✔️✔️✔️✔️
مشاهده جزئیات ارسال✔️✔️✔️✔️
گرفتن خروجی از دریافت کنندگان✔️✔️✔️✔️
گزارش ارسال سیستمی✔️✔️✔️✔️
بلک لیست ارسال✔️✔️✔️
افزودن شماره بلک لیست✔️✔️✔️
لیست شماره های بلک لیست✔️✔️✔️
ویرایش شماره بلک لیست✔️✔️✔️
به روز رسانی شماره بلک لیست✔️✔️✔️
حذف شماره بلک لیست✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی

امکانات بخش پیام های دریافتیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
پیام دریافتی✔️✔️✔️
لیست پیام های دریافتی✔️✔️✔️
حذف پیام های دریافتی✔️✔️✔️
اعمال خوانده شده پیام دریافتی✔️✔️✔️
پاسخ به پیام دریافتی✔️✔️✔️
منشی پیام دریافتی✔️✔️✔️
لیست منشی ها✔️✔️✔️
منشی پیام دریافتی جدید✔️✔️✔️
توانایی افزودن منشی عضویت✔️✔️✔️
ویرایش منشی✔️✔️✔️
توانایی به روز رسانی منشی عضویت✔️✔️✔️
توانایی حذف منشی عضویت✔️✔️✔️
بلک لیست✔️✔️✔️
لیست شماره بلک لیست✔️✔️✔️
تعریف شماره بلک لیست✔️✔️✔️
توانایی افزودن بلک لیست✔️✔️✔️
ویرایش شماره بلک لیست✔️✔️✔️
توانایی به روز رسانی بلک لیست✔️✔️✔️
توانایی حذف بلک لیست✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات بخش پیام پیش فرضپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
پیام پیش فرض✔️✔️✔️
گروه پیام پیش فرض✔️✔️✔️
لیست پیام پیش فرض✔️✔️✔️
گروه پیام پیش فرض✔️✔️✔️
توانایی افزودن گروه پیش فرض✔️✔️✔️
ویرایش گروه پیش فرض✔️✔️✔️
توانایی به روز رسانی گروه پیش فرض✔️✔️✔️
توانایی حذف گروه پیش فرض✔️✔️✔️
پیام پیش فرض✔️✔️✔️
لیست پیام پیش فرض✔️✔️✔️
پیام پیش فرض جدید✔️✔️✔️
توانایی افزودن پیام پیش فرض✔️✔️✔️
ویرایش پیام پیش فرض✔️✔️✔️
توانایی به روز رسانی پیام پیش فرض✔️✔️✔️
توانایی حذف پیام پیش فرض✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات بخش دفترچه تلفنپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
دفترچه تلفن✔️✔️✔️
لیست دفتر چه ها✔️✔️✔️
افزودن دفترچه✔️✔️✔️
توانایی افزودن دفترچه✔️✔️✔️
ویرایش دفترچه✔️✔️✔️
توانایی به روز رسانی دفترچه✔️✔️✔️
توانایی حذف دفترچه✔️✔️✔️
خروجی از دفترچه تلفن✔️✔️✔️
شماره دفترچه تلفن✔️✔️✔️
لیست شماره ها✔️✔️✔️
افزودن شماره جدید✔️✔️✔️
افزودن شماره از فایل✔️✔️✔️
توانایی افزودن شماره از فایل✔️✔️✔️
توانایی افزودن شماره به دفترچه✔️✔️✔️
ویرایش شماره جدید✔️✔️✔️
توانایی به روز رسانی شماره دفتر چه✔️✔️✔️
توانایی حذف شماره دفترچه✔️✔️✔️
فیلد اضافی دفترچه✔️✔️✔️
لیست فیلد ها✔️✔️✔️
فیلد جدید دفترچه✔️✔️✔️
توانایی افزودن فیلد اضافی✔️✔️✔️
ویرایش فیلد دفترچه✔️✔️✔️
توانایی به روز رسانی فیلد اضافی✔️✔️✔️
توانایی حذف فیلد اضافی✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات بخش نلفن ثابت ابریپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
تلفن ثابت ابری✔️
انتخاب سرویس✔️
انتخاب یک بسته خاص✔️
انتخاب بسته پس از خرید سرویس✔️
مدیریت تلفن ثابت ابری✔️
خط خریداری شده✔️
گزارشات تماس✔️
حذف گزارش تماس✔️
خروجی اکسل گزارش تماس✔️
صفحه فکس✔️
ارسال فکس✔️
فعال سازی فکس✔️
حذف گزارش فکس✔️
دانلود فایل فکس✔️
دانلود خروجی اکسل✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات پیشرفته پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
پاسخگو خودکار✔️✔️
لیست پاسخ های دستی✔️✔️
پاسخ دستی جدید✔️✔️
توانایی ثبت پاسخ دستی✔️✔️
ویرایش پاسخ دستی✔️✔️
تونایی به روز رسانی پاسخ دستی✔️✔️
توانایی حذف پاسخ دستی✔️✔️
مسابقه✔️✔️
لیست مسابقه✔️✔️
مسابقه جدید✔️✔️
توانایی افزودن مسابقه✔️✔️
ویرایش مسابقه✔️✔️
توانایی به روز رسانی مسابقه✔️✔️
توانایی حذف مسابقه✔️✔️
توانایی مشاهده پاسخ مسابقه✔️✔️
مشاهده مسابقه✔️✔️
توانایی مشاهده نمودار مسابقه✔️✔️
مشاهده نتایج✔️✔️
نمایش قرعه کشی✔️✔️
نظر سنجی✔️✔️
لیست نظر سنجی✔️✔️
نظر سنجی جدید✔️✔️
توانیی افزودن نظر سنجی✔️✔️
ویرایش نظر سنجی✔️✔️
توانایی به روز رسانی نظر سنجی✔️✔️
توانایی حذف نظر سنجی✔️✔️
توانایی مشاهده پاسخ نظر سنجی✔️✔️
مشاهده نظر سنجی✔️✔️
توانایی مشاهده نمودار نظر سنجی✔️✔️
مشاهده نتایج✔️✔️
سیستم ایمیل✔️✔️✔️
لیست سیستم ایمیل✔️✔️✔️
سیستم ایمیل جدید✔️✔️✔️
توانایی افزودن سیستم ایمیل✔️✔️✔️
ویرایش سیستم ایمیل✔️✔️✔️
توانایی به روز رسانی سیستم ایمیل✔️✔️✔️
توانایی حذف سیستم ایمیل✔️✔️✔️
دریافت کنندگان✔️✔️✔️
منشی عضویت✔️✔️
لیست منشی عضویت✔️✔️
اعضا حذف شده✔️✔️
اعضا اضافه شده✔️✔️
افزودن منشی عضویت✔️✔️
توانایی افزودن منشی عضویت✔️✔️
ویرایش منشی عضویت✔️✔️
توانایی به روز رسانی منشی عضویت✔️✔️
توانایی حذف منشی عضویت✔️✔️
اخطاریه و تبریکات✔️✔️
لیست اخطاریه و تبریکات✔️✔️
اخطاریه و تبریک جدید✔️✔️
توانایی افزودن اخطاریه✔️✔️
ویرایش اخطاریه و تبریک✔️✔️
توانایی به روز رسانی اخطاریه✔️✔️
توانایی حذف اخطاریه✔️✔️
تبریکات✔️✔️
لیست تبریکات✔️✔️
تبریک جدید✔️✔️
توانایی افزودن اخطاریه✔️✔️
ویرایش تبریک✔️✔️
توانایی به روز رسانی اخطاریه✔️✔️
توانایی حذف اخطاریه✔️✔️
اقساط✔️✔️
لیست اقساط✔️✔️
افزودن اقساط✔️✔️
توانایی افزودن اقساط✔️✔️
ویرایش اقساط✔️✔️
توانایی به روز رسانی اقساط✔️✔️
توانایی حذف اقساط✔️✔️
هدیه✔️✔️
لیست هدایا✔️✔️
ایجاد هدیه✔️✔️
توانایی افزودن هدیه✔️✔️
ویرایش هدیه✔️✔️
افزودن هدیه✔️✔️
توانیی افزودن هدیه✔️✔️
توانایی به روز رسانی هدیه✔️✔️
توانایی حذف هدیه✔️✔️
توانایی حذف لیست هدایا✔️✔️
ویزیت✔️✔️
لیست نوبت✔️✔️
لیست ویزیت کنندگان✔️✔️
نوبت جدید✔️✔️
توانایی افزودن نوبت دهی✔️✔️
ویرایش نوبت✔️✔️
توانایی به روز رسانی نوبت دهی✔️✔️
توانایی حذف نوبت دهی✔️✔️
انتقادات و پیشنهادات✔️✔️
لیست صندوق انتقادات و پیشنهادات✔️✔️
مشاهده شرکت کنندگان✔️✔️
صندوق انتقادات و پیشنهادات جدید✔️✔️
ویرایش صندوق انتقادات و پیشنهادات✔️✔️
توانایی به روز رسانی✔️✔️
توانایی افزودن / توانایی حذف✔️✔️
کد خوان✔️✔️
ویرایش / افزودن / به روز رسانی / حذف کد خوان✔️✔️
لیست کد خوان✔️✔️
افزودن فایل✔️✔️
مشاهده کدها✔️✔️
خروجی از کد خوان✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات بخش خدمات هوشمندپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
انتقال دهنده✔️✔️✔️
لیست انتقال دهنده✔️✔️✔️
افزودن / ویرایش / حذف / به روز رسانی انتقال دهنده✔️✔️✔️
اطلاعات حساب و خدمات هوشمند✔️✔️✔️
کنترل پنل از موبایل✔️✔️✔️
پروفایل✔️✔️✔️
اطلاعات تماس با مدیریت✔️✔️✔️
وب سرویس بدون APIKey✔️✔️✔️
افزونه ها✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات بخش همکارانپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
افزودن/ویرایش/ به روز رسانی / حذف همکار✔️✔️✔️
لیست همکاران✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات بخش ارزش افزودهپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
ثبت نام سیستم ارزش افزوده✔️✔️
توانایی ثبت نام ارائه دهنده محتوا✔️✔️
توانایی حذف ارائه دهنده محتوا✔️✔️
نمایش ارائه دهنده✔️✔️
توانایی پاسخ به تیکت در ارائه دهنده✔️✔️
افزودن سرویس ارزش افزوده✔️✔️
توانایی افزودن سرویس✔️✔️
لیست سرویس ها✔️✔️
نمایش سرویس ارزش افزوده✔️✔️
توانایی پاسخ به تیکت در سرویس✔️✔️
توانایی حذف سرویس✔️✔️
ارسال پیام✔️✔️
توانایی افزودن پیام ارزش افزوده✔️✔️
پیام های ارسالی✔️✔️
مشاهده پیام✔️✔️
توانایی پاسخ به تیکت پیام✔️✔️
آپلود فایل✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات بخش مدیریت و تنظیماتپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
مشاهده پروفایل✔️✔️✔️✔️
گزارشات مالی✔️✔️✔️✔️
تراکنش ها✔️✔️✔️✔️
خروجی از گزارشات و تراکنش ها✔️✔️✔️✔️
اخبار✔️✔️✔️✔️
مدارک✔️✔️✔️✔️
ارسال مدارک✔️✔️✔️✔️
مشاهده مدارک ثبت شده✔️✔️✔️✔️
مشاهده و پاسخ پیام✔️✔️✔️✔️
تنظیمات سیستمی✔️✔️✔️✔️
گروه بانک جدید✔️✔️✔️
افزودن بانک جدید✔️✔️✔️
ویرایش گروه بانک✔️✔️✔️
به روز رسانی گروه بانک✔️✔️✔️
افزودن شماره به بانک✔️✔️✔️
بانک جدید✔️✔️✔️
لیست بانک✔️✔️✔️
ویرایش/حذف/ به روز رسانی بانک✔️✔️✔️
افزودن شماره به بانک از طریق فایل اکسل✔️✔️✔️
بارگذاری فایل اکسل✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات بخش خدمات وب سرویسپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
apikeys✔️✔️✔️
لیست کلیدها✔️✔️✔️
ایجاد کلید جدید✔️✔️✔️
apikeys_revoke✔️✔️✔️
apikeys_add✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات بخش ارسال براساس پترنپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
ارسال پترن✔️✔️✔️
لیست پترن✔️✔️✔️
ایجاد پترن جدید✔️✔️✔️
افزودن پترن✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات بخش پشتیبانیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
راهنمایی کل سامانه (لیست/نمایش)✔️✔️✔️✔️
تیکت جدید✔️✔️✔️
مشاهده تیکت✔️✔️✔️
ارسال پاسخ✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات بخش درخواست خط خدماتیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
درخواست خط خدماتی✔️✔️✔️
لیست خطوط خدماتی✔️✔️✔️
فرم خط خدماتی✔️✔️✔️
توانایی افزودن خط خدماتی✔️✔️✔️
راهنما خط خدماتی✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
امکانات بخش عملیات حسابپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
خرید خط✔️✔️✔️✔️
خرید شماره✔️✔️✔️✔️
توانایی خرید شماره✔️✔️✔️✔️
لیست پرداخت و پرداخت شده ها✔️✔️✔️✔️
توانایی حذف سبد خرید✔️✔️✔️✔️
توانای وصل شدن به بانک✔️✔️✔️✔️
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی

آپدیت تعرفه های پنل ها 15 تیر 1400 (تمامی تعرفه ها به ریال و با اعشار میباشند)

تمامی تعرفه ها به تومان می باشد.

تعرفه ها و خطوط و هدایاپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی
هدیه05 درصد مبلغ پرداختی10 درصد مبلغ پرداختی20 درصد مبلغ پرداختی
خطوط هدیه8 خط عمومی10 خط عمومی + خدماتی10 خط عمومی + خدماتی
1 خط اختصاصی 14 رقمی
10 خط عمومی + خدماتی
1 خط اختصاصی 14 رقمی
تعرفه پیامک خطوط 1000
تعرفه پیامک خطوط 2000
تعرفه پیامک خطوط 3000
تعرفه پیامک خطوط 9000
تعرفه پیامک خطوط 50001
تعرفه پیامک خطوط 50002
تعرفه پیامک خطوط 50004.
تعرفه پیامک خطوط 50005
تعرفه پیامک خطوط 50009
تعرفه پیامک خط تلفن ثابت
تعرفه پیام صوتی (ثانیه ای)
ایمیل
BTS
GSM
Club
هزیته دریافت پیامکرایگانرایگانرایگانرایگان
هزینه تمدید سامانهرایگانرایگانرایگانرایگان
خرید پنل پیامکیپنل پیامک رایگانپنل پیامک وبمستریپنل پیامک تبلیغاتیپنل پیامک سازمانی

* هدیه فقط بعد از خرید با ارسال تیکت ممکن می باشد