خرید تلفن ثابت ابری

توجه1: شماره تلفن ابری را بعد از خرید سرویس از داخل پنل کاربری می‌توانید تعیین و انتخاب نمایید.
توجه2: در صورت نیاز به سانترال مجازی (تلفن گویا، صف مکالمات و…) بعد از ثبت مالکیت تلفن ابری می‌توانید نسبت به ارتقاء سرویس اقدام نمایید.